Эге сөс

Амыр-мендиңерни айтырдым, эргим номчукчулар!

Бодумнуң Идегел.Ру (idegel.ru) деп сайтымга интернет-солун ажыдыксап турарымны силерге дыңнадып көрейн. Ол күзелим силерниң дузаңар-биле бүде берип, улаштыр чогуп чоруй баарынга идегээр-дир мен.

Силер маңаа эки кижилер дугайында, кандыг-бир болуушкунну, сактыышкыныңарны, чогаалдарыңарны, кысказы-биле, парладыксаан чүүлдериңерни хостуг төөгүп болур силер. Ынчангаш бо онлайн-солунувустуң номчуксанчыг, көрүксенчиг болуру журналист кижи менден база бижикчилер силерден дорт хамааржыр-дыр. Материалдарыңарны орус-даа, тыва-даа дылга бижип болур силер.

 Саазын кырында солуннуң эптиин бир-ле бижээн мен. Ынчангаш төөгүнүң солуннары “Шын”, “Тувинская правда” база чаа “Тыва мотиватор” дээн ышкаш үндүрүлгелерни чагыдып, садып номчуңар. Ооң-биле кады интернет-солуннуң эптиг талазы база бар. Бо чылдагаан-биле Идегел.Ру деп сайтты ажыткаш, ооң арны чоорту солун хевиринче шилчий бээрин дыка күзээр-дир мен.  

Моон хөй тайылбыр-даа херек чок боор: күзел, сорулга билдингир. Онлайн-солунувустуң солун болуру бистиң шуптувустан хамааржыр. Ынчангаш материалдарыңарны, бодалдарыңарны, сүмелериңерни idegelns@mail.ru деп электроннуг адресче чорудуп турарыңарны диледим.

Хүндүткел болгаш идегел-биле                                                      Надежда Эргеп.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *