Эге сөс

АМЫРГЫН-НА, ХҮНДҮЛҮГ ЧОНУМ!

Силерниң-биле интернет арыннарынга ужуражыр аргалыг болганымга сеткилимден өөрдүм.

Бо чазын бодумнуң сайтымга Идегел.Ру деп интернет-солун ажыткаш, силерниң материалдарыңарны идегел-биле манап, ооң номчуштуг, сонуурганчыг болурун күзеп чор мен. Силер маңаа чырыкче үндүрүксээн кандыг-даа материалдарыңарны – төлептиг, эки кижилер дугайында, кандыг-бир чугула болуушкунга хамаарылгаңарны, сактыышкыннарыңарны, чогаалдарыңарны, кысказы-биле, парладыксаан чүүлдериңерни шуптузун хостуг парладып болур силер, эргим номчукчулар!

Идегел.Ру деп онлайн-солунга парладырын күзээн улус материалдарын, бодалдарын, сүмелерин, комментарийлерин ergepn@mail.ru деп электроннуг адресче чорудуп турарын диледим. Айтырыглар болгаш чарлалдар бар болза, бо-ла адрес таварыштыр мээң-биле чагаалажып болур.

Хүндүткел болгаш идегел-биле,                                                  

Надежда Эргеп.